ÇOCUKLARDA MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROM

 

Aralık 2019 tarihinden sonra görülmeye başlayan SARS-CoV2 enfeksiyonu diğer adıyla COVİD-19,  11 mart 2020 tarihinden itibaren pandemi boyutuna ulaşmıştır. Çocuklar erişkinlere göre daha hafif olarak bu enfeksiyonu geçirmektedir. Ancak ilk kez Nisan 2020 tarihinde İngiltere’den inkomplet Kawasaki hastalığı veya toksik şok sendromu benzeri çocuk hastalar rapor edildi ve sonrasında Avrupa ülkeleri ve ABD de benzeri olguların rapor edilmesiyle birlikte SARS-CoV2 ilişkili MIS-C (Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendrom) tanımlanmaya başlamıştır. MIS-C insidansı kesin olarak bilinmemekle birlikte, COVİD-19 un çocuklarda nadir görülen bir komplikasyonu olarak kabul edilmiş olup 21 yaş altı bireylerde COVİD-19 insidansı 100 binde 322 iken MIS-C insidansı 100 binde 2 olarak tahmin edilmektedir.

 

Çocuklarda MIS-C durumunda görülen en sık semptomlar

 

SEMPTOM

GÖRÜLME SIKLIĞI

Persistan ateş (median süre 4-6 gün)  

 

%100

Gastrointestinal semptomlar (karın ağrısı, bulantı, kusma)

%60-100

Döküntü

%45-76

Konjonktuvit

%30-81

Mukoz membran tutulumu

%27-76

Nörolojik (başağrısı,letarji, konfüzyon)

%29-58

Solunum yolu semptomları

%21-65

Boğaz ağrısı

%10-16

Kas ağrısı

%8-17

El ve ayaklarda şişlik

%9-16

Lenfadenopati

%6-16

 

 

Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği MIS-C tanı kriterleri şunlardır:

 

Aşağıdaki altı kriterinde karşılanması şart

 

 1. Yaş  0-21 arası
 2. Ateş > 3 gün
 3. Multisistem tutulum bulguları (aşağıdakilerden en az 2 si karşılanmalı)
 1. Döküntü, bilateral non-pürülan konjonktuvit, veya mukokütanöz enflamasyon bulguları (oral, el veya ayak)
 2. Hipotansiyon, şok
 3. Kardiyak disfonksiyon, perikardit, vulvulit, veya koroner abnormaliteler (EKO bulguları veya artmış troponin/BNP)
 4. Koagülopati bulguları (uzamış PT,PTT, artmış D-DİMER)
 5. Akut gastrointestinal semptomlar (ishal, kusma veya karın ağrısı)

 

 1. Artmış inflamatuar belirteçler (ESR, CRP veya prokalsitonin)
 2. Akut inflamasyona neden olacak diğer mikrobiyal sebeplerin olmaması (bakteriyel sepsis ve streptokokkal veya stafilokokkal toksik şok sendromu)
 3. SARS-CoV2 enfekisyonuna ait delillerin varlığı (aşağıdakilerden an az birinin varlığı)

 

 1. SARS-CoV2 PCR pozitifliği
 2. Pozitif seroloji
 3. Pozitif antijen testi
 4. COVİD-19 lu birey ile temas